شما می توانید به توجه جدی تیمی که روابط را نسبت به سود سود می برید، حساب کنید.